Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit v posledním kroce (dokončení) objednávky. 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. 
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. 
Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). 
Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel (kupující) používá.

Provozovatel / dodavatel:

Obchodní firma: FOTO - TREND s.r.o.
Sídlo: Osvoboditelů 35/9, 41002 Lovosice 
Tel.: 416 53 34 71

IČ: 25014811
DIČ: CZ25014811

Bankovní spojení:


Objednávka a storno objednávky:

Registrace do internetového obchodu je dobrovolná a umožňuje některé nadstandardní funkce, jako např. seznam objednávek a sledování jejich stavu.
Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů.

Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně. 
Přijetí objednávky a dostupnost objednaných produktů potvrzujeme nejpozději následující pracovní den na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. 
Storno objednávky můžete provést nejdéle do 24 hodin od přijetí objednávky, prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@fototrend.cz


Dodací podmínky:

v případě, že zboží je skladem expedujeme zásilku nejpozději do 2. pracovního dne.
V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží, záruční list a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje.


Platební podmínky:

Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno se „slevou” nebo v „akci” platí uvedená cena do vyprodání zásob. 
Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.
Ceny jsou konečné, uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH a PHE 
Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

Jak provést platbu
a) hotovostní platbou na prodejně.

Převzetí zboží
a) osobně v kamenné prodejně (Lovosice, Litoměřice)


Záruční doba, reklamace:

Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu, která činí 24 měsíců, nebo prodlouženou záruku v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem. 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.
Pokud to charakter zboží vyžaduje, je součástí zásilky český návod a záruční list platný v České republice nebo v rámci zemí EU s vyznačenou záruční dobou.

Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i reklamační protokol a nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi 
(např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán).

Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku zaslat ve formě cenného balíku. 
Balík nezasílejte na dobírku, zboží zaslané dobírkou nebude převzato.

Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou či odstoupením od kupní smlouvy. 
V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů, a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace.

Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. 
V takovém případě budete o způsobu řešení informován.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 
Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:
a) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
b) mechanickým poškozením a opotřebením 
c) živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)


Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou:

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady:

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. 
Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. 
Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. 
Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat 
(v praxi se třetí stejná vada či jakákoli čtvrtá vada považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).
Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.


Odstoupení od smlouvy:

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) může spotřebitel do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). 
Odstoupení od smlouvy musí být odesláno do 14 dnů od převzetí zboží (pdf, doc), nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. 
Spotřebitel má právo odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu, nicméně toto právo na odstoupení by nemělo sloužit na místo reklamace. 
Zboží můžete vrátit osobně v kamenné prodejně nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.

Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. 
Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 
Zpáteční dopravu a balné hradí spotřebitel. 
Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vracenému zboží jako je doklad o koupi 
(např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží).

Doporučujeme zboží vrátit včetně originálního obalu a při rozbalení věci dbát na to, aby byl obal poškozen co nejméně.
V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.


Ochrana osobních údajů:

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. 
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. 
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. 
Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně (vč. e-mailu) požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem.

 

ODBĚR NOVINEK

Získáte přehled o všech akcích a slevách pro naše odběratele emailových novinek.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Go to top